نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 122
  36 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 84
  25 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 64
  19 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 61
  18 درصد
 • تعداد کل آراء: 331
  تاریخ نخستین رأی: چهارشنبه 5 آبان 1400     تاریخ آخرین رأی: پنجشنبه 2 تیر 1401