نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 117
  38 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 76
  25 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 60
  19 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 51
  16 درصد
 • تعداد کل آراء: 304
  تاریخ نخستین رأی: شنبه 5 بهمن 1398     تاریخ آخرین رأی: شنبه 15 شهریور 1399